2022-10-27・Array

2022-10-27・Array
台新結盟Gogoro 擴大永續布局

兩大Gogoro聯名卡比較表

強強聯手!台新銀行攜手Gogoro擴大點數經濟能量,宣布發行「台新銀行Gogoro Rewards聯名卡」,結合Gogoro Rewards全新點數計畫,可以透過日常移動、生活消費享最高10%點數回饋,有感累積Gogoro Rewards點數,還可100%全額折抵電池資費,藉此獎勵廣大Gogoro與Powered by Gogoro Network聯盟逾70萬車主,以更好支付體驗支持零碳交通。